fbpx
Zaregistrujte sa na odber noviniek a získajte stálu ZĽAVU 10% na procedúry.
Vaše osobné údaje používame pre potreby zasielania noviniek, akciových ponúk produktov, zliav a ďalších dôležitých informácií. Prihlásením sa na odber potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a používania cookies a súhlasíte s nimi.
Please wait

GDPR - Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť Erika Paľová IČO 41 550 820, so sídlom Na Odálke 614/5, 08216 Fintice, Slovenská republika (ďalej taktiež aj ako „spoločnosť Erika Paľová) vás uisťuje o dôvernom a bezpečnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi ako používateľov.
V rámci tohto vyhlásenia o spracovaní a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.
Vaše osobné údaje sú v spoločnosti Erika Paľová zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018:
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")
• Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR
Prevádzkovateľ osobných údajov:
Erika Paľová, IČO 41 550 820 , so sídlom Na Odálke 614/5, 08216 Fintice, Slovenská republika, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo: 760-10742 , prevádzka: ŠTÚDIO STOP CELULITÍDE, Svätoplukova 4, 080 01 Prešov, ktorá ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Kontaktné údaje
Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na
tel.čísle: +421 907 994 914 alebo na e-maile: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
V rámci vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané tieto osobné údaje:
Vaše meno, Váš e-mail, Vaša IP adresa.
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naša webová stránka www.stopcelulitide.sk využíva technológiu cookies. Cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť odosielané do zákazníckeho  zariadenia a z prehliadača zákazníckeho  zariadenia návštevníka do zariadenia ŠTÚDIO STOP CELULITÍDE. Údaje  ukladané v cookies sú využívané  výhradne pre účel spoľahlivého fungovania web stránky, pri spracovaní súborov cookies postupuje  podľa nariadenia a v súlade s príslušných právnych predpismi  Slovenskej republiky a Európskej únie.
Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:
Získanie a spracovanie osobných údajov slúži výlučne na nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky) s cieľom poskytnutia požadovaných informácií a zodpovedania otázok zo strany dotknutej osoby (t.j. vami). V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.
Vaše kontaktné osobné údaje (najmä email) spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, ak ste náš bývalý alebo súčasný zákazník, a to na účel priameho marketingu (zasielanie informácií a ponúk ohľadom našich produktov a akcií).
Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.
Právny základ spracovania:
a) článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený zaškrtnutím políčka pri tlačidle Odoslať.
b) článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR pri nákupe tovaru alebo služby priamo v štúdiu STOP CELULITÍDE.
c) článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa v prípade zasielania ponúk, zliav a akcií bývalým alebo súčasným zákazníkom.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Zamestnanci spoločnosti Erika Paľová poverení kontaktovať a zodpovedať požadované otázky dotknutej osoby pomocou kontaktného formulára alebo priamo osobne v štúdiu STOP CELULITÍDE.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich spracovávania, najneskôr v lehote 60 dní, prípadne do zrušenia udelenia súhlasu.
 Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 2 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne vybavovať reklamácie a reagovať na Vaše prípadné sťažnosti.
Akýkoľvek svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať a to tak, že nám napíšete email na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a uvediete, v akom rozsahu svoj súhlas odvolávate.
Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.
Právo na prístup k údajom: mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.
Právo na opravu: mate právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich opravu.
Právo na vymazanie (zabudnutie): mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:
• spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali,
• odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili,
• osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.
Právo namietať: mate právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.
Právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov: môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.
Právo odvolať súhlas: ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo bežnou poštou na adresu: ŠTÚDIO STOP CELULITÍDE, Svätoplukova 4, 080 01 Prešov , Slovenská republika.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Navštívte nás

ŠTÚDIO STOP CELULITÍDE
Svätoplukova 4, (OD OLYMPIA), 080 01 Prešov
Tel.: 051-7721 558, Mobil: 0907 994 914

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok : 8:00 - 20:00

Piatok od 12:00 do 13:30 hod. ZATVORENÉ (SANITAČNÉ HODINY)

Sobota : 9:00 - 13:00

iconfinder square facebook 317727